Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

utorak, 23. studenoga 2010.

Statut = Hrvatskog nacionalnog fronta =

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( „Narodne novine" broj 88/01 ), Osnivačka skupština udruge „Hrvatski nacionalni front", održane 24. travnja 2010., donijela je


STATUT HRVATSKI NACIONALNI FRONT 
I
OSNOVNE ODREDBE
Članak l.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini;pravima i obavezama članova;uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.
Članak 2.
Naziv Udruge je : Hrvatski nacionalni front. Skraćeni naziv Udruge je HNF.
Sjedište Udruge je : Ilica 31, Zagreb.
Članak 3.
Hrvatski nacionalni front je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Hrvatski nacionalni front je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat. Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatski nacionalni front - Zagreb
Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju, promicanja, očuvanja i obnove nacionalne baštine; zalaganja za podizanje nacionalne svijesti; unaprjeđenju kvalitete života svih građana; promicanje cijeloživotnog obrazovanja; promicanju volonterskog i humanitarnog rada, promicanju razvoja proizvodnog gospodarstva, promicanju ravnomjerskog razvoja države i promicanju tehnološkog razvoja u svim područjima rada sa svrhom modernizacije našeg društva.
Članak 7. Djelatnost Udruge su:
- izrada, predlaganje i provođenje projekata i programa, te predlaganje mjera nadležnim državnim tijelima u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge;
- organiziranje edukativnih, kulturnih, volonterskih, humanitarnih aktivnosti i događanja čiji su nositelji članovi Udruge;
- informiranje javnosti o radu Udruge;
- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima;
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
Članak 8.
Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- putem medija
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.
Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 11.
Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.
Članak 12.
Prava i obaveze članova su :
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 13.
Članstvo u Udruzi prestaje :
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnjeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
IV
TIJELA UDRUGE
Članak 14.
Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjednik - Stjepan Penc
- Dopredsjednik - Željko Čolo
- Tajnik - Mario Macan
SKUPŠTINA
Članak 15.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.


Članak 16.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovog ; članka, sazvat će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 17.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članak 19.
Skupština udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge, donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
PREDSJEDNIK
Članak 20.

•Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednik Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.
Članak 21.
Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
- donosi odluke o isključenju člana Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 22.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
DOPREDSJEDNIK
Članak 23.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednik u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.
TAJNIK
Članak 24.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.
Članak 25.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih
tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 26.
Imovina Udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava
Članak 27.
Udruga stječe imovinu :
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od donacija iz proračuna,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 28.
Izvješće o materijalno - financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 29.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja
Udruge preostala imovina će pripasti Crkvi.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine
Udruge.VII
PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Članak 31.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
U Zagrebu, 24. 04. 2010.
PREDSJEDNIK UDRUGE Stjepan Penc

Nema komentara:

Objavi komentar