Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Statut HNF-a
U skladu sa zakonom o udrugama (N.N. br. 88/01) a na osnovu stavka 36., stavka 2. Statuta Udruga hrvatskog nacionalnog fronta, na prvom izvještajno.izbornom Saboru Udruge, donosi se:STATUT
UDRUGE HRVATSKI NACIONALNI FRONT
IZVRŠNE OSNOVE

Udruga Hrvatski nacionalni front osnovana je 10. travnja 2010. god. U zagrebu na inicijativnu Poticajnog odbora Hrvatskih veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske i članova obitelji  koji su bili u funkciji predstavnika Poticajnog odbora.

Temeljni ciljevi Udruge od početka njezinog djelovanja jesu i skrb za branitelje Domovinskog rata Republike hrvatske i članova njihovih obitelji, kao i borba za očuvanje nacionalnih interesa Republike Hrvatske u svim područjima.

1.      TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Udruga Hrvatski nacionalni front je izvanstranačka, samostalna i svebuhvatna udruga hrvatskih domoljuba u Domovini i Hrvata koji žive u inozemstvu, koja se u svom djelovanju u potpunosti odriče i distancira od totalitarnih ideologija kao što su nacizam, fašizam i komunizam.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi:
UDRUGA HRVATSKI NACIONALNI FRONT
Skraćeni naziv udruge je HNF-RH.

Članak 3.
Sjedište Udruge Hrvatskog nacionalnog fronta Republike Hrvatske je u Karlovcu, Rečička 96.
Ovlaštenje za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, daje se Glavnom Stanu isključivo zbog preseljenja na drugu adresu.

Članak 4.
Udruga djeluje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske kao i u inozemstvu. Udruga svoje temeljne ustrojstvene oblike osniva na razini županija, gradova i općina Republike Hrvatske.

Članak 5.
U inozemstvu HNF povezuje, ustrojava i djeluje sukladno propisima domicilne države i u skladu s odlukama tijela HNF-a.

Članak 6.
Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik HNF-a, a u slučaju njihove spriječenosti jedan od dvojice dopredsjednika, temeljem posebnog ovlaštenja predsjednika HNF-a.


Članak 7.
HNF je pravna osoba.

Članak 8.
Temeljni ustrojstveni oblici HNF-a su županijske podružnice.
Podružnica ima pravni subjektivitet i može se upisati u registar udruga kao zasebna pravna osoba.
Podružnica ostaje pod nadzorom Glavnog stana HNF-a Republike Hrvatske.
Specijalizirani i posebni ustrojstveni oblici su ogranci podružnica.
Podružnice se osnivaju i na nivou Županija ili zemalja u inozemstvu a ogranci se osnivaju u općinama i gradovima pojedinih županija ili inozemnih podružnica.

Članak 9.
Udruga ima svoj znak, zastavu, žig i dan udruge.

Znak HNF-a je okruglog oblika. U gornjem dijelu je skraćeni naziv Udruga HNF, ispod je pun naziv Udruge – Hrvatski nacionalni front. U sredini je hrvatska šahovnica sa početnim bijelim poljem na kojoj su u sredini unutar bijelih polja upisana slova HNF, dok se ispod šahovnice nalazi mač koji se izdiže prema vrhu, a to je sve okruženo tradicionalnim starohrvatskim pleterom.

Zastava HNF-a je  crne boje, u sredini je znak HNF-a, iznad njega u trobojnici na bijelom polju glagoljicom piše Hrvatski nacionalni front, a dolje ispod znaka piše Hrvatskoj Odani Sinovi.

Pečat HNF-a je okruglog oblika širine 37 mm obrubljen pleterom; u sredini s grbom HNF-a, iznad grba je natpis Hrvatski nacionalni front, a ispod grba Glavni stan.

Članak 10.
Djelovanje HNF-a je javno.

Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela HNF-a kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su statutom određena kao službena ili poslovna tajna.
Službenom tajnom smatraju se:

-        osobni podaci o članovima HNF-a
-        idejni projekti iz djelatnosti HNF-a
-        ostali dokumenti koje Glavni stan proglasi službenom tajnom

Poslovna tajna su:

-        planovi i program rada
-        financijsko poslovanje HNF-a
-        ostali dokumenti koje Glavni stan proglasi poslovnom tajnom

Dokumenti i podaci    koji su utvrđeni kao službeni i poslovna tajna mogu se priopćavati javnosti kada to odobri Glavni stan HNF-a ili predsjednik HNF-a, koja su te dokumente prethodno proglasila službenom tajnom ili poslovnom tajnom.

HNF je obvezan izvještavati javnost i tijela, odnosno članove HNF-a o svojoj djelatnosti putem priopćenja u medijima, godišnjim biltenima, na sjednicama tijela HNF-a i njezinim ustrojstvenih oblika te dostavljanjem i objavljivanjem dokumenata i akata HNF-a na službenim stranicama članova HNF-a.


2.1  CILJEVI UDRUGE

Članak 11.
Ciljevi HNF-a jesu:

-        okupljanje svih hrvatskih branitelja, članova njihov obitelji i hrvatskih domoljuba u zemlji i inozemstvu
-        borba za unaprjeđenje kvalitete života svih hrvatskih građana u RH i inozemstvu, osobito egzistencijalno najugroženijih
-        podizanje nacionalne, kulturne, ekološke i povjesno-pravne svijesti
-        poticanje na povratak svojim domovima svih Hrvata, koji su protjerani sa svojih autohtonih prebivališta tijekom ratnih zbivanja i etničkih čišćenja
-        pomaganje državi u uspostavi morala, reda i discipline
-        afirmacija komunikativnih veza između Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Hrvata diljem dijaspore
-        zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova HNF-a
-        promicanje posebnosti identiteta Hrvatske Domovine te njenih značajnih datuma, kako iz davne prošlosti tako i danas
-        iznošenje i širenje istine o Domovinskom ratu i Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije
-        okupljanje i koordinacije ostalih udruga istog ili sličnog interesa oko HNF-a radi zajedničkog kolektivnog djelovanja i uzajamnog pomaganja
-        pokretanje procesuiranja protiv svih dosad neosuđenih i neprocesuiranih zločina, osobito onih koji su počinjeni protiv hrvatskog naroda u Domovinskom ratu i Drugom svjetskom ratu te u doba "Druge Jugoslavije" (FNRJ-SFRJ)
-        suradnja sa odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa članova HNF.a
-        suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama, ustanovama i zakladama drugih država, koja na bilo koji način skrbe za branitelje RH i materijalno oskudnije Hrvate
-        očuvanje slobodne i demokratske Hrvatske, razvoj demokracije, slobode građana i pravne države, kao preduvjeta ostvarivanja ciljeva Hrvata i stradalnika Domovinskog rata
-        davanje podrške svim ekološkim udrugama i udrugama za zaštitu životinja na još ekstremnije djelovanje u borbi z aprava "majke prirode"
-        dostojno obilježavanje grobišta (stratišta) i održavanje komemoracija za ljude koji su poginuli braneći Hrvatsku Domovinu
-        davanje moralne i financijske potpore radnicima u borbi za radnička prava
-        obilježavanje obljetnica koje su važne za povijest Hrvatske


2.2. DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 12.

Djelatnosti kojima HNF ostvaruje svoje ciljeve:

-        izrada, predlaganje i provođenje projekata i programa, te predlaganje mjera nadležnim državnim tijelima u svrsi ostvarenja ciljeva HNF-a
-        organiziranje edukativnih, kulturnih, volonterskih i humanitarnih aktivnosti te događanja čiji su nositelji članovi HNF-a
-        informiranje javnosti o radu HNF-a
-        izdavanje knjiga, časopisa, brošura i letaka iz područja djelatnosti HNF-a
-        jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
-        razvoj proizvodnog gospodarstva zajedničkim ulaganjem članova HNF-a
-        borba protiv udruga i organizacija koje se zalažu za razbijanje Hrvatske, uspostavu nove Jugoslavije ili uspostavu tzv. "Velike Srbije"
-        borba protiv manipulacije i nametanja interesa drugih naroda i država našem narodu i državi
-        borba protiv ulaska Hrvatske u integracije koje predstavljaju opasnost za očuvanje neovisnosti Republike Hrvatske
-        borba protiv izvršavanja abortusa ili bilo kakvog oblika ubojstva i samoubojstva
-        borba protiv svakog djelovanja koje ugrožava opstojnost i prava tradicionalne hrvatske heteroseksualne obitelji (otac, majka, djeca)
-        borba protiv korupcije i organiziranog kriminala


2.3  SURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

Članak 13.
HNF može surađivati i povezivati se s državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja.

Udruga ima pravo i obavezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvarivati ili sudjelovati u zaštitu prava i interesa Hrvatskog nacionalnog fronta Republike Hrvatske.

Članak 14.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, što kvalitetnijeg sudjelovanja i što bolje organiziranosti članova Hrvatskog nacionalnog fronta Republike Hrvatske, HNF može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.


3.1  ČLANSTVO

Članak 15.
-        HNF ima temeljne (aktivne) članove
-        neaktivne članove (članovi koji su u HNF-u no nisu podmirili obveze)
-        mladež
-        uzdanice
-        počasne članove
-        pridružene članove

Članak 16.
Članom HNF-a može postati svaki građanin Republike Hrvatske i druge države, koji je dragovoljno ili na drugi način stupio u HNF.

Članak 17.
Prijem u članstvo se obavlja u podružnicama prema mjestu prebivališta ili elektronskim putem u tajništvo Glavnog Stana.

Članom HNF-a postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjivanje s datum potpisivanja prisege.
HNF, podružnice i ogranci vode popis svih svoji članova

Članak 18.
Članom HNF ne može postati osoba koja je u sukobu s legalnim vlastima Republike Hrvatske.

Članak 19.
Počasnim članom HNF-a može postati fizička osoba, hrvatski ili strani državljanin koji su svojim djelovanjem vidljivo podupirali rad HNF-a. Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Glavni Stan HNF-a.

Članak 20.
Pridruženim članom HNF-a može postati državljanin RH iloi stranac koji je sudjelovao i pomagao udruzi a nije stekao status punopravnog člana.

Članak 21.
Članom Uzdanice mogu postati članovi koji pomažu na bilo koji način rad HNF-a a starosna granica za Uzdanice je 15 godina. Uzdanice nemaju pravo odlučivanja.

Članom Mladeži može postati svaki član između 16 i 19 godina koji svojim radom doprinosi jačanju Hrvatskog nacionalnog fronta.

Mladež je punopravni čimbenik u udruzi i ima pravo odlučivanja, birati i biti biran.

Članak 22.
Članovi HNF-a imaju pravo:

-        birati i biti birani u sva tijela HNF-s ili njezinih ustrojstvenih oblika
-        sudjelovati u djelatnosti tih tijela
-        davati prijedloge u svezi s djelatnošću tih tijela i HNF-a u cijelosti
-        tražiti pomoć

Članovi HNF-a imaju obvezu

-        poštivati Statut, program i druge akte HNF-a te njezinih ustrojstvenih oblika
-        provoditi odluke tijela HNF-a
-        čuvati ugled HNF-a i njezinih ustrojstvenih oblika

Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost

Članak 23.
Članovi HNF-a članarinu plaćaju putem pošte u tajništvo Glavnog Stana.
Obitelji sa više od četiri člana koji su aktivni u HNF-u na plaćaju članarinu.
Uzdanice ne plaćaju članarinu.


3.2  PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 24.
Članstvo u HNF-u prestaje:

-        isključenjem iz članstva odlukom Glavnog Stana
-        istupanjem na temelju pisane izjave o prestanku članstva
-        kršenjem Statuta i Propisnika HNF-a
-        smrću

Članak 25.
Odluku o isključenju donosi Glavni Stan na prijedlog Suda Časti.
U povodu odluke Glavnog Stana može se podnijeti pismenim putem priziv Saboru Udruge.
Odluka Sabora HNF-a je konačna.


4.1  OSNOVNA USTROJSTVA UDRUGE

Članak 26.
Udruga je jedinstven i nedjeljivo organizirani oblik djelovanja.
Ustrojstveni oblici su način teritorijalnog ili po drugoj osnovi ustrojstvenog povezivanja.

Članak 27.
HNF ima tijela i dužnosnike.
Ustrojstveni oblici imaju tijela i dužnosnike sukladno odredbama Stauta i propisnika pojedinog ustrojstvenog oblika.
Članak 28.
Tijela HNF-a su: Sabor, Glavni Stan, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.
Dužnosnici HNF-a su: predsjednik, potpredsjednici, tajnik, rizničar i predsjednik mladeži.
Temeljni ustrojstveni oblici HNF-a su podružnice.
Ustrojstveni oblici unutar podružnice su ogranci i klubovi.

Članak 29.
Glavni Stan HNF-a, na prijedlog predsjednika HNF-a, po potrebi može osnivati povremena tijela (povjerenstva), ustanovljavati dužnosnička mjesta (povjerenike, savjetnike i stručne suradnike) poradi obavljanja točno određenih aktivnosti ili zadaća.

Članak 30.
Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik organiziranja HNF-a ja na području Županija i inozemstva.
Ogranak je ustrojstveni oblik radnog organiziranja unutar podružnice, na razini jednog ili više gradova ili općina.

Članak 31.
Ciljevi  i djelatnosti ustrojstvenih oblika, prijem u članstvo, ustroj i druga statusna pitanja, u skladu s odredbama Statuta, utvrđuju se temeljnim aktima pojedinog ustrojstvenog oblika.


4.2  TIJELA I DUŽNOSNICI HNF-a

4.2.1.                  SABOR HNF-a

Članak 32.
Sabor HNF-a čine pet (5) sabornika (delegata) iz svake podružnice ili po potrebi ako za to postoji mogućnost cjelokupno članstvo.

Članak 33.
Na Saboru HNF-a, bez prava odlučivanja i glasovanja, radi podnošenja izvješća odnosno ubog sudjelovanja u raspravi po specifičnim pitanjima koja su od važnosti za ustroj, organizaciju i aktivnosti HNF-a na temelju odluke Glavnog Stana HNF-a mogu sudjelovati drugi članovi HNF-a, ne članovi, te predstavnici specijaliziranih i posebnih ustrojstvenih oblika HNF-a.
Mandat članova Sabora iz stavka 1. ovog članka traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Članak 34.
Sabor pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Sabora.
Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Sabora.

Iznimno, o promjenama i dopunama Statuta, odnosno donošenju novog, izboru predsjednika HNF-a, dopredsjednika HNF-a, članova Nadzornog odbora i Suda časti te programska povelja odlučuje se dvotrećinskom većinom nazočnih članova Sabora.

Članak 35.
Glasovanje na Saboru je tajno, osim ako Sabor ne odluči drugačije.

Članak 36.
Nadležnosti Sabora HNF-a jesu:

-        utvrđivanje temeljnog propisnika i programa HNF-a
-        donošenje, mijenjanje i dopunjavanje statuta HNF-a
-        donošenje deklaracija, rezolucija i programskih povelja HNF-a
-        rasprava i prihvaćanje izvješća o djelatnosti tijela HNF-a
-        prihvaćanje izvješća o financijskom planu i završnom računu HNF-a
-        odlučivanje o promjeni imena i znaka HNF-a
-        odlučivanje o povezivanju i razdruživanju HNF-a u zajednicu udruga
-        odlučivanje o pristupu u međunarodne udruge
-        odlučivanje o prestanku djelovanja HNF-a

Sabor može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Glavni Stan HNF-a, osim promjene postojećeg i donošenje novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika HNF-a.

Sabor izabire i razrješava:

-        predsjednika HNF-a
-        potpredsjednika HNF-a
-        članove Nadzornog odbora
-        članove Suda časti

Sabor potvrđuje:

-        članove Glavnog Stana

Članak 37.
Sabor HNF-a može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela HNF-a i ustrojstvenog oblika ili dužnosnika HNF-a zbog neizvršavanja obveza ili u drugim slučajevima kad je potrebno zaštititi prava, interese i ugled HNF-a.

Novi članovi tijela HNF-a i ustrojbenog oblika odnosno dužnosnici izabiru se do idućeg izbornog Sabora HNF-a tj. Ustrojstvenog oblika.

Članak 38.
Predsjednik HNF-a saziva Sabor na zasjedanje najmanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine na redovno izborno zasjedanje.

Izvanredno zasjedanje Sabora saziva predsjednik HNF-a na prijedlog Glavnog Stana HNF-a ili najmanje jedne trećine (1/3) podružnica HNF-a,

Članak 39.
Pitanja za rad i djelovanje Sabora, održavanje sjednica, utvrđivanje rezultata glasovanja i drugo utvrdit će se Propisnikom o radu Sabora HNF-a.

Na zasjedanju, Sabor HNF-a sukladno Propisniku o radu bira i razrješava radna tijela Sabora, članove tijela HNF-a, te dužnosnike HNF-a.


4.2.2.                  GLAVNI STAN UDRUGE

Članak 40.
Glavni Stan HNF-a izvršno je tijelo Sabora HNF-a, koji osigurava provedbu odluka Sabora te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarenja ciljeva HNF-a.

Glavni Stan najviše je tijelo HNF-a između dviju sjednica Sabora HNF-a.

Članak 41.
Glavni Stan HNF-a čine: predsjednik, potpredsjednici, tajnik, predsjednik Mladeži, predsjednik Suda časti, predsjednik Nadzornog odbora i predsjednici Podružnica.

U radu Glavnog Stana, bez prava odlučivanja, radi podnošenja izvješća odnosno zbog sudjelovanja u raspravi po specifičnim pitanjima koja su od važnosti za ustroj, organizaciju i aktivnost HNF-a, na temelju odluke predsjednika, mogu sudjelovati i drugi članovi HNF-a, članovi Nadzornog odbora, članovi Suda časti, ne članovi, te predstavnici specijaliziranih i posebnih ustrojstvenih oblika.

Članak 42.
Za komunikaciju s javnošću, Glavni Stan imenuje glasnogovornika HNF-a. Glasnogovornik je ovlaštena osoba za medijsko predstavljanje i promidžbu HNF-a u javnosti. Glasnogovornik se imenuje do opoziva. Ovlasti i način rada glasnogovornika reguliraju se Propisnikom, kojega donosi Glavni Stan HNF-a.

Članak 43.
Članove Glavnog Stana potvrđuje Sabor HNF-a.
Mandat članova Glavnog Stana traje četiri godine i može se ponoviti.
Svaka Podružnica u Glavnom Stanu HNF-a mora biti zastupljena najmanje jednim (1) članom.
Sastanak Glavnog Stana HNF-a održava se najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 44.
Glavni Stan HNF-a:

-        provodi odluke Sabora
-        utvrđuje prijedloge dokumenata Saboru
-        upravlja imovinom HNF-a brigom dobrog gospodara
-        na prijedlog predsjednika HNF-a izabira glavnog tajnika HNF-a
-        na prijedlog središnjeg odbora ustrojstvenog oblika donosi odluke o osnivanju i djelovanju ustrojstvenog oblika HNF-a, te odluke o davanju ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika HNF-a
-        odlučuje o suspenziji dužnosnika, člana tijela HNF-a
-        imenuje predstavnika HNF-a za sudjelovanje u djelatnostima tijela i ustanova izvan HNF-a
-        pokreće različite projekte HNF-a i imenuje njihove voditelje
-        osniva povjerenstva i imenuje njihove predsjednike
-        na prijedlog predsjednika HNF-a odlučuje o izboru izvršnih tajnika HNF-a
-        donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte radi provedbe zadaća utvrđenih Statutom i odlukom Sabora

Članak 45.
Sjednica Glavnog Stana može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.
Glavni Stan odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 46.
Odluke i druge prihvaćene akte, Glavni Stan dostavlja tijelima HNF-a i podružnicama.


4.2.3.                  NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 47.
Nadzorni odbor HNF-a tijelo je s nadzorno-kontrolnim zadaćama u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela HNF-a, odnosno tijela i dužnosnika ustrojstvenih oblika.

Članak 48.
Nadzorni odbor ima pet (5) članova.
Članve Nadzornog odbora bira Sabor HNF-a.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela HNF-a.
Nadzorni odbor na prvoj sjednici, između svojih članova, bira predsjednika.

Članak 49.
Nadležnosti nadzornog odbora:

-        prati primjenu zakona, Statuta HNF-a i ostalih akata te odluke tijela i dužnosnika HNF-a i ustrojbenih oblika
-        nadzire materijalno i financijsko poslovanje HNF-a

Članak 50.
Nadzorni odbor o svojim aktivnostima i radu, podnosi izvješće predsjedniku, Glavnom Stanu i Saboru HNF-a.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara predsjedniku i Saboru HNF-a.

U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela, dužnosnika HNF-a ili ustrojstvenih oblika Nadzorni odbor o tome bez odgode izvještava predsjednika i Glavni Stan HNF-a, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.


4.2.4.                  SUD ČASTI UDRUGE

Članak 51.
Sud časti tijelo je HNF-a koje odlučuje o stegovnim postupcima pokrenutim protiv dužnosnika i članova tijela HNF-a, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti.

Članak 52.
Sud časti ima pet (5) članova.
Članove Suda časti bira Sabor HNF-a.
Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
Član Suda časti ne može istodobno biti članom drugih tijela HNF-a.
Sud časti na prvoj sjednici, između svojih članova, izabire predsjednika Suda časti.
Sud časti donosi pravilnik o radu Suda časti.
Predlaganje kandidata za članove Suda časti HNF-a, utvrđivanje konačnih prijedloga kandidata za izbor, te način izbora članova Suda časti provodi se sukladno odredbama članka 48., stavaka 7. do 9.

Članak 53.
Nadležnosti Suda časti:

-        vodi stegovne postupke po Postupniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti
-        odlučuje o prizivima članova HNF-a na odluke Sudova časti ustrojstvenih oblika

Članak 54.
Sud časti odgovara za svoj rad predsjedniku i Saboru HNF-a
Sud časti podnosi izvješće o radu predsjedniku, Saboru HNF-a i Glavnom stanu HNF-a.

Članak 55.
Posebnim općim aktom HNF-a utvrdit će se način pokretanja, postupaka, kažnjivi postupci i stegovne kazne.

Na prijedlog Suda časti Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti donosi Glavni Stan HNF-a.


4.2.5.                  PREDSJEDNIK HNF-a

Članak 56.
Predsjednik je najviši dužnosnik HNF-a.

Članak 57.
Predsjednika bira i razrješava Sabor HNF-a.
Kandidata za predsjednika HNF-a predlaže najmanje sedam (7) podružnica u pisanom obliku.
Za izbor predsjednika HNF-a potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova Sabora.

Članak 58.
Mandat predsjednika HNF-a traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Članak 59.
Predsjednik HNF-a za svoj rad odgovara Glavnom Stanu i Saboru HNF-a.

Članak 60.
Predsjednik predstavlja i zastupa HNF, provodi odluke Sabora i Glavnog Stana HNF-a, saziva i predsjeda sjednicama Sabora i Glavnog Stana HNF-a, saziva utemeljiteljske sjednice Nadzornog odbora i Suda časti, te ustrojenih povjerenstava.

Predsjednik može po potrebi sazvati predsjedništvo HNF-a, koje uz njega čine: potpredsjednici, glavni tajnik i Predsjednk mladeži.

Predsjednik ima mogućnosti stavljanja veta na odluku bilo kojeg tijela osim Sabora HNF-a, čime se poništena odluka daje na ponovno odlučivanje Saboru, to pravilo je izuzeto u slučaju kada se glasuje o povjerenju Predsjedniku.


4.2.6.                  POTPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 61.
HNF ima tri (3) potpredsjednika koje, na vrijeme od četiri (4) godine, bira i razrješava Sabor HNF-a, i to na način ako je predsjednik HNF-a biran iz redova podružnica u Hrvatskoj, jedan potpredsjednik bira se iz Hrvatske a dva potpredsjednika iz dijaspore u slučaju da je predsjednik HNF-a biran iz redova podružnica u dijaspori jedan potpredsjednik je iz dijaspore a dva potpredsjednika udruge su iz redova podružnica u Hrvatskoj. Potpredsjednici HNF-a dužnosnici su HNF-a koji obavljaju slijedeće djelatnosti i aktivnosti.

-        pomažu predsjedniku HNF-a u obnašanju dužnosti i izvršenju zadaća
-        koordiniraju rad i djelovanje podružnica u regiji u kojoj djeluju
-        po potrebi i na poziv sudjeluju u rad Središnjeg odbora podružnica u regiji u kojoj djeluju
-        prisustvuju redovnim i izvanrednim sjednicama Sabora podružnica u regiji u kojoj djeluju
-        na temelju odluke predsjednika i Glavnog Stana HNF-a nositelji su programskih projekata HNF-a
-        koordiniraju programske i druge aktivnosti od značaja za HNF s predsjednicima podružnica regije u kojoj djeluju
-        obnašaju i druge zadaće temeljem ovlasti i zaduženja predsjednika i Središnjeg odbora HNF-a

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku, Glavnom stanu i Saboru.
Za vrijeme trajanja objektivne spriječenosti, Predsjednik HNF-a, pismenim aktom ovlašćuje jednog od potpredsjednika za provođenje planirane aktivnosti.

Mandat članova potpredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Kandidata za potpredsjednika HNF-a predlaže Sabor odnosno Glavni Stan. Konačni prijedlog kandidata utvrđuje se na zajedničkoj sjednici predsjednika podružnica koje su u sastavu regije, a za potpredsjednika HNF-a predložit će se onaj kandidat koji na zajedničkoj sjednici predsjednika podružnica regije dobije najveći broj glasova.

Za potpredsjednike HNF-a izabrat će se tri (3) predložena kandidata koji na Saboru HNF-a dobiju natpolovičnu većinu nazočnih članova Sabora.


4.2.9.                  PREDSJEDNIK PODRUŽNICE

Članak 62.
Predsjednik podružnice dužnosnik je HNF-a, koji osigurava i odgovara za rad i djelovanje podružnice, te brine o pravilnom i pravodobnom radu i djelovanju ustrojstvenih oblika podružnice, njihovih tijela i dužnosnika.

Predsjednik podružnice Glavnom Stanu HNF-a podnosi, u pravilu prije godišnjeg izvještajnog Sabora HNF-a, izvješće o djelovanju podružnice i njezinih ustrojstvenih oblika.


5.      GLAVNI TAJNIK

Članak 63.
Glavni tajnik je stručni djelatnik HNF-a, koji osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela, te stručnih službi HNF-a.

Glavnog tajnika HNF, na prijedlog predsjednika HNF-a, imenuje na neodređeno vrijeme Glavni Stan HNF-a.

Za svoj rad Glavni tajnik odgovara predsjedniku i Glavnom Stanu HNF-a.
Glavni tajnik uz suglasnost predsjednika i Glavnog Stana obavlja slijedeće poslove:

-        provodi odluke Sabora, Glavnog Stana i predsjednika HNF-a
-        priprema radne materijale za sjednice svih tijela HNF-a
-        kontaktira sa državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programom djelatnostima
-        inicira informativnu i nakladničku djelatnost , kulturnu i športsku djelatnost HNF-a
-        saziva i organizira tiskovne konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćavanja
-        vodi rad stručnih službiu, predlaže pravilnike o radu i sistematizaciji stručnih službi, te podnosi izvješća o njihovom radu


6.      GLAVNI RIZNIČAR

Članak 64.
Glavni rizničar je stručni djelatnik HNF-a, koji osigurava pravilan rad HNF-a u financijskom sektoru i brine se o financijskom poslovanju HNF-a.

Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedniku HNF-a i Glavnom Stanu.


7.      PREDSJEDNIIK MLADEŽI

Članak 65.
Predsjednik Mladeži brine se za rad s uzdanicma i članovima mladeži. U svakom obliku dužan je pomagati tijelima i dužnosnicima HNF-a.

Predsjednik mladeži odgovara za svoj rad Predsjedniku HNF-a, Glavnom Stanu i Saboru.

Članak 66.
Nazivi i akti ustrojstvenih oblika sadržavaju:
1.      pun naziv i znak HNF-a
2.      naziv ustrojstvenog oblika (podružnica, ogranak, klub)
3.      naziv jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave (županija, grad, općina)
4.      za klubove, nazive naselja, ustanova, tvrtki i sl.

Uz znak HNF-a propisan odredbom članka 9. Statuta ustrojstveni oblici mogu u svojim dokumentima i znakovlju, rabiti i znakovlje jedinica lokalne samouprave, lokalne uprave i samouprave.

Svaki ustrojstveni oblik ima žig sa nazivom svoga ustrojstvenog oblika, a sukladno Propisniku o pečatima HNF-a.

Članak 67.
O prethodnoj suglasnosti za osnivanje i djelovanje, te drugim statusnim pitanjima ustrojstvenog oblika odlučuje Glavni Stan i HNF-a.


8.      PODRUŽNICA ŽENA HRVATSKO SRCE

Članak 68.
Podružnica žena Hrvatsko Srce poseban je ustrojstveni oblik HNF-a., koji okuplja žene Hrvatskog nacionalnog fronta Republike Hrvatske i šire.

Podružnica žena Hrvatsko Srce predstavlja predsjednica kluba.
Podružnica ima tri (3) potpredsjednice raspoređene po regionalnom djelovanju, tajnicu i rizničarku.

Članak 69.
Djelatnost, ustroj i financiranje i druga važna pitanja propisat će se Propisnikom Podružnice žena Hrvatsko Srce i HNF-a. Podružnica žena Hrvatsko Srce HNF-a odgovara za svoj rad Predsjedniku HNF-a, Glavnom Stanu i Saboru.


9.      POSTUPAK UDALJENJA S DUŽNOSTI

Članak 70.
Dužnosnika ili člana tijela HNF-a ili ustrojstvenog oblika, može se udaljiti s dužnosti (NADALJE: suspendirati) zbog:

-        nepoštivanja Statuta i temeljnih akata HNF-a te temeljnih pravila ustrojstvenih oblika
-        nepoštivanje Pravilnika i neizvršavanje odluka i programa HNF-a ili ustrojstvenih oblika
-        djelovanja štetna za ugled HNF-a i njezina članstva

Članak 71.
Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela HNF-a, na prijedlog predsjednika, jednog od potpredsjednika ili najmanje dvije trećine (2/3) članova Glavnog Stana.

Odluku o suspenziji predsjednika podružnice donosi Glavni Stan HNF-a, na prijedlog jednog od potpredsjednika, najmanje dvije (2/3) trećine članova Glavnog Stana ili  najmanje dvije (2/3) trećine članova Glavnog Stana podružnice.

Iznimno, u za to opravdanim i hitnim slučajevima, odluku o suspenziji dužnosnika članova tijela ili cijelog tijela Udruge, može donijeti predsjednik HNF-a.

Odluku o suspenziji, koju donosi predsjednik HNF-a sukladno stavku 3. ovog članka, supotpisuje i zamjenik predsjednika HNF-a. Predmetna odluka se mora u krajnjem roku od 45 dana od dana donošenja podnijeti Glavnom Stanu na potvrdu. U slučaju udaljenja sa dužnosti Glavni Stan imenuje povjerenika koji obnaša dužnost predsjednika do sazivanja Sabora HNF-a a ne duže od trideset (30) dana.
9.      MATERIJALNO – FINANCIJSKA OSNOVA HNF-A

Članak 72.
Imovinu HNF-a tvore:

-        novčana sredstva
-        nekretnine
-        pokretnine
-        ostali prihodi

Članak 73.
HNF stječe prihode za svoj rad:

-        članarinom
-        doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih i županijskih proračuna i fondova
-        dragovoljnim prilozima i darovima
-        priređivanjem igara na sreću
-        obavljanjem drugih, pozitivnim zakonskim propisima, dopuštenih djelatnosti.

Članak 74.
HNF ima neprofitabilni status.
Za ostvarivanje ciljeva, HNF može organizirati i provoditi gospodarske djelatnosti s ciljem stjecanja materijalno – financijskih sredstava.

Dobit ostvarena obavljanjem gospodarske ili ili druge djelatnosti u cijelosti će se upotrijebiti za ostvarenje Statutom utvrđenih ciljeva.

Način materijalnog i financijskog poslovanja HNF-a utvrđuje se općim aktima HNF-a.
Podružnica kao temeljni ustrojstveni oblik, vodit će materijalno – financijsko poslovanje putem proračuna u okviru žiro računa HNF-a.

Ogranci, klubovi i ostali ustrojstveni oblici svoje će materijalno i financijsko poslovanje voditi putem podračuna Podružnice, rabeći pri tome posebnu oznaku u okviru jedinstvenog numeriranja svih ustrojstvenih oblika podružnice.

Članak 75.
Financijskim se planom utvrđuju prihodi i rashodi HNF-a u kalendarskoj godini.
Financijski plan za kalendarsku godinu i završni račun HNF-a donosi Glavni Stan, na prijedlog predsjednika.

Saboru HNF-a predsjednik HNF-a obvezan je podnijeti izvješće o materijalno-financijskom stanju HNF-a, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja i završnog računa.

Članak 75.
Materijalno i financijsko poslovanje HNF-a nadzire Nadzorni odbor HNF-a, te podnosi izvješće Saboru, predsjedniku i Glavnom Stanu HNF-a.

Članak 76.
HNF za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.


10.  PRESTANAK DJELOVANJA HNF-A

Udruga prestaje djelovati u slučaju:

-        kada Sabor HNF-a dvotrećinskom većino (2/3) ukupna broja članova donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja HNF-a
-        ako se Sabor HNF-a ne održi najmanje dvije godine uzastopce
-        ako je djelatnost HNF-a prestala tako da dužnosnici i tijela HNF-a ne djeluju neprekidno šest (6) mjeseci
-        ako se broj članova smanjio ispod broja predviđena za osnivanje HNF-a
-        ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje HNF-a pravomoćno zabranjeno

Odluka o prestanku djelovanja HNF-a dostavlja se tijelu uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije sukladno odredbama Zakona o udrugama, te svim podružnicama.

Članak 77.
Ako HNF prestaje djelovati i postojati, imovina se, nakon podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojba, predaje se Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.


11.  STATUT I DRUGI OPĆI  AKTI

Članak 78.
Statut HNF-a osnovni je opći akt HNF-a.

Svi drugi akti HNF-a moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata HNF-a i ustrojstvenih oblika koje su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Glavni Stan i upućuje ga na raspravu svim tijelima i ustrojstvenim oblicima HNF-a. Glavni Stan obvezan je razmotriti primjedbe i prijedloge dane u raspravi te o njima zauzeti stajališta za konačan prijedlog Statuta.

Članak 79.
Promjene i dopune Statuta donose se prema postupku za donošenje Statuta.
Postupka promjene i dopune Statuta pokreće:

-        Glavni Stan
-        najmanje trećina (1/3) podružnica HNF-A

Odredbe Statuta tumači Glavni Stan HNF-a g

Članak 80.
Glavni Stan HNF-a će donijeti će donijeti akte sukladno odredbama ovog Statuta najkasnije do Sabora HNF-a.

Članak 81.
Prihvaćanjem Statuta ne prestaju ne prestaju dosadašnji mandati članova svih tijela i dužnosnika HNF-a.


Članak 82.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, Statut HNF-a od 10. travnja 2010. g. U cijelosti se stavlja izvan snage.

Članak 83.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.U Karlovcu, 10. travnja 2010. godine


                                                                                                                                                                       Za Glavni Stan
                                                                                                predsjednik Stjepan Penc
Nema komentara:

Objavi komentar