Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Pravilnik rada za Ustaški Junak

Pravilnika rada "Ustaškog junaka"
Član 1.

Ustaški junaci čine mladež od navršene desete do navršene četrnajste godine života, dakle mladež koja je svršila osnovnu školu, a nije još završila gradjansku školu ili nižu gimnaziju. Mladež koja ne polazi škole svršetkom četrnajste godine prelazi u Ustašku Starčevićevu mladež.

Član 2.

Na čelu Ustaških junaka, to jest cjelokupne hrvatske mladeži od 10—14 godine stoji zapovjednik Ustaških junaka, podredjeh upravnom zapovjedniku.

Član 3.

U svakom stožeru, logoru i taboru Ustaške mladeži stoji na čelu Ustaških junaka njihov stožerni, logorni i taborni zapovjednik. Zapovjednik Ustaških junaka može imati svoje zamjenike za seljačku, djačku i gradjansku mladež.

Član 4.

Dužnostnici Ustaških junaka dužni su proći potrebne tečajeve, koje će priredjivati Zapovjedničtvo Ustaških junaka, i tek po položenom ispitu, postaje imenovanje dužnostnika stalno a sve dotle je privremenog značaja. Osobama koje su već do sada pokazale sposobnost rada sa mladeži, mogu imenovanja biti priznata stalnima.

Član 5.

Unutar samog tabora Ustaških junaka članstvo će biti uvršteno u rojeve. Roj broji od 12—18 članova. Dva do četiri roja čine jedan vod. Dva do četiri voda čine jednu satniju, dvije do četiri satnije čine jednu bojnu. Na čelu rojeva, vodova, satnija i bojna stoje častnički dužnostnici, koji za svoje položaje moraju imati propisane ispite za stalna imenovanja.

Član 6.

Upute za rad svim voditeljima roja, voda i t. d. izdaje taborni zapovjednik Ustaških junaka. Stoga je potrebno da taborni zapovjednik barem jedanput sedmično ima sastanke sa voditeljima jedinica, te da na tim sastancima daje upute, kako i što treba raditi. U jednu riječ on mora s njima prolaziti unapred odredjeno gradivo rada.

Član 7.

Isto tako, dužan je logorni zapovjednik barem jedanput mjesečno pozvati na sastanke taborne zapovjednike, stožerni zapovjednik logorne zapovjednike, a takve će upute ujedno izdavati Zapovjednik Ustaških junaka stožernim zapovjednicima.

Član 8.

U sustav rada Ustaških junaka spadaju ove grane rada:
1) načelni uzgoj po Ustaškim načelima,
2) rad i djela Poglavnika, te povijest Ustaškog Pokreta,
3) Hrvatska povijest,
4) zemljopis Hrvatske,
5) moralni uzgoj,
6) upoznavanje postrojbe Ustaške mladeži,
7) rad na umijeću,
8)praktične znanosti:

a) taborovanje, terenske vježbe, stražarenje;
b) topografija, orientacija, signalizacija, doglasna služba;
c) zdravstvo (higijena, lična higijena, prva pomoć);
d) ručni rad i vještarstva;
e) poznavanje prirode (biljke i životinje);
f) izletništvo.
9) tjelovježba i narodni plesovi,
10) igre i pjesme.

Član 9.

Ovo je plan rada koga će morati proći svi Ustaški junaci, samo će on biti razdijeljen u tri dijela, koji će odgovarati gradivu ispita za Ustaškog junaka I. stupnja, II. stupnja i III. stupnja i to ovako:

U prvoj godini obradjuje se gradivo koje je potrebno da prodje za ispit Ustaški junak III. stupnja:

1) načelni uzgoj po Ustaškim načelima:

Ustaški Junak III. stupnja mora znati Ustaški pozdrav, te njegovo značenje protumačiti. On mora znati općenito prikazati Ustaška načela u nacionalnom i socijnalnom pravcu. Mora znati opisati Hrvatski državni grb, Hrvatsku državnu zastavu, Poglavnikovu zastavu, Hrvatsku ratnu zastavu, Ustaški znak, te znak Ustaške mladeži. (Ovdje treba nastojati da Ustaški Junaci III. stupnja crtaju sve gore spomenute znakove i zastave, pa im istovremeno prikazati njihovo.simbolično značenje. Posebno napomenuti važnost zastave u povijesti naroda, u ratovima, važnost zastave u organizaciji Ustaške mladeži, na taborovanju, počast zastave ...).

2) Rad i djela Poglavnika te povijest Ustaškog pokreta:

Ustaški Junak III. stupnja mora znati u glavnim obrisima Poglavnikov životopis. Mora znati djela koja je Poglavnik učinio u radu i borbi za uspostavu Nezavisne Države Hrvatske. Nadalje uporedo sa time moraju se znati i prvi početci stvaranja Ustaškog pokreta, već u domovini od g. 1923. kad je Poglavnik udario temelje Ustaškoj borbi osnivanjem društva »Eugen Kvaternik«. (Ovaj se dio rada mora Junacima prikazati u obliku uvjerljivog pričanja.. Dakle nr, izlanganjem samih vremenskih podataka nego pričanjem treba zainteresirati i oduševiti Junaka za Poglavnika i Ustašku borbu).

3) Hrvatska povijest:

Ustaški Junak III. stupnja mora znati lijepo prikazati život Hrvata od prvih početaka dalje za vrijeme svojih vladara pa do 1102. godine. Posebno mora znati pričati o moći i veličini Hrvatske u doba Kralja Tomislava. (I ovo rojnici moraju junacima pokazati u obliku uvjerljivog pričanja. O tome će oni praviti bilješke u svojim bilježnicama pa će i iz njih učiti. Izbjegavati učenje iz školskih knjiga).

4) Zemljopis Hrvatske:

Ustaški junak III. stupnja mora znati nabrojiti sve velike Županije i njihova sjedišta. Mora znati granice Nezavisne Države Hrvatske, nabrojiti glavne rijeke, jezera i planine u Hrvatskoj Državi. Mora znati brojčano stanje Hrvata u Domovini i izvan nje. (Pri učenju zemljopisa Hrvatske, Ustaški Junak će istovremeno praviti i crtati zemljopisne karte i reljefe. Ovaj rad spada u granu vještarstva, ali će veoma dobro poslužiti pri učenju zemljopisa Hrvatske).

5) Moralni uzgoj:

Ovdje Junak III. stupnja mora znati primjere o nerazdruživoj vezi Hrvata sa svojom vjerom, te o borbi koju su Hrvati vodili za djedovsku vjeru. (Junacima, se mora mnogo govoriti o važnosti i potrebi vjere za svakog poštenog i pravog mladića Hrvata. Junak mora živjeti na temeljima vjere svojih otaca i to katolik na temeljima svoje katoličke vjere, a Hrvat musliman na temeljima Islama. Prikazati kako vjera upućuje na dobro. Napose treba naglasiti junacima suzbijanje kletve kao njihov posebni zakon i dužnost).

6) Upoznavanje postrojbe Ustaške mladeži:
Junak III. stupnja mora znati ustrojstvo Ustaške Mladeži ali samo u glavnim linijama.Mora znati nabrojiti položaje i činove.

7) Rad na umijeću:

Junak III, stupnja mora znati barem tri pjesme napamet govoriti, tri iz knjige čitati, te bar jedan odlomak iz neke knjige lijepo i glumački pročitati. Mora znati sve pjesme koje će Ust. Mladež izdati u pejsmarici za Ustaške Junake.Rojnik mora nastojati da se Junaci odmah počinju učiti u sastavljanju pjesama i priča, koje će onda na sastanku čitati i u svome listu ili na zidnim novinama odštampati.

Prilikom ispita Junak će svoje sastavke priložiti da mu se iz toga dade ocjena. Inače se ostali glumački rad temelji na zajedničkom radu čitavoga roja, a to se naročito tiče junačkih priredaba, akademija, predstava koje priredjuju zajednički pojedini rojevi ili čitav taborni odsjek junaka. Po moralnom uspjehu takvih priredaba, roj dobiva posebnu ocjenu za svoj rad, a materijalnim dobitkom roj sebi priskrbljuje rojne potrebštine, šatore, lonce, slike, namještaj, odore, i t. d., ili ga stavlja u zajedničku »Pčelicu« (rojna štednja) za sudjelovanje čitavoga roja na godišnjem taborovanju).

8) Praktične znanosti:

a) Taborovanje: Junak III. stupnja mora biti upzonat taborskom opremom. Mora znati nacrtati sliku jednog tabora te znati kako se naprtnjača (telečak) pakuje. Jedanput će rojnik urediti na jednom izletu pregled naprtnjača i tom prilikom dati potrebne ispravke, a oni koji su najbolje zapakovali, njih će staviti kao uzor drugima, i ujedno će im zapisati ocjenu, po kojoj će na ispitu biti ocjenjen iz tanborovanja. Rojnik će nadalje napraviti spisak taborskih potreba, dati će Junacima da to prepišu u svoje bilježnice, i da dobro nauče napamet.

b) Nauka o terenu, orijentacija:
Junak III. stupnja mora znati strane svijeta. Treba znati upotrebnu kompasa pomoću kojeg će se orijentirati na terenu. Nadalje mora se znati na terenu orijentiratni pomoću sunca i džepnog sata, te u noći pomoću zvijezda. Junak III. stupnja mora nacrtati kompas sa 16 strana svijeta. (Neka se skica kompasa nacrta i neka stoji na zidu sobe Ustaških Junaka, tako da ga članovi imaju uvijek pred očima. Medjutim Ustaški Junaci će se najbolje naučiti orijentaciji, ako budu svoje vježbe činili na izletu, na terenu, a u prostorijama može biti o tom tek ispitivanje, jer je u samim prostorijama ta stvar nesvrsishodna).

c) Zdravstvo:

Ustaški Junak III. stupnja mora znati pravila higijene uopće. Mora biti upoznat s važnošću higinjene u životu naroda kao i temeljnih higijenskih pravila. (Nije ali samo potrebno da Junaci znaju pravila higijene, već je mnogo važnije da se tih pravila pridržavaju, a to je u prvom redu briga rojnika. Naročito se Ustaški Junaci moraju učiti privikavati zimi, čuvati se nazebe i drugih mogućih bolesti prilikom izleta taborovanja).

d) Ručni rad:
Ustaški Junak III. stupnja mora znati upotrebu kliješta, dijeta, čekića i sjekire. Junak mora znati sigurno i pravilno utuci i izvaditi pomoću čekića i kliješta čavao. Mora znati pravilno cijepati drva, vezati 6 čvorova, njihovu važnost i upotrebu u svakodnevnom životu. (Prikazati kako je ribaru potreban čvor da popravi mrežu, liječniku da pričvrsti zavoje ambulantskim ili plosnatim čvorem, pecaču ribe da veže udicu za konopac, strijelicu za luk, i t. d. Dobro je ako će se na sastanku prirediti natjecanje u vezivanju čvorova da se vidi ko je od članova najbrži u vezivanju pojedinih čvorova, svih 6 čvorova,pojedinih čvorova sa zatvorenim očima, iza ledja, najveći broj u jednoj minuti. Inače za rad sa čvorovima nužno je potrebno osam konopaca dugačkih do jedan metar i nekoliko palica za privezivanje).

e) Izletništvo: Ustaški junak III. reda mora za ispit imati najmanje tri izleta učinjena zajednički u roju sa ostalim članovima, te jedan tabor na koncu kojega i polaže ispit za Ustaškog Junaka III. stupnja.

9. Tjelovježba i narodni plesovi:

Od tjelovježbenog sustava predvidjenog za rad s Ustaškim Junacima, Junaci III. reda moraju znati temeljne stavove, kretnje i okretaje redovnih vježba, koje se nalaze u vježbaoniku. Moraju znati osnovne stavove prostih vježaba, te bar jednu prostu vježbu. Inače se ocjena iz tjelovježbe daje Junaku III. stupnja iz općenite sposobnosti i um jeca u tom pravcu prema vježbama koje odgovaraju njihovim godinama. (Što se pak tiče ostalog tjelovježbenog rada s Ustaškim Junacima treba najveću pažnju posvetiti razvojnoj gimnastici, vježbama disanja, lakoj atletici i t. d. od sprava upotrebljavati kozlića, konja, stol, ljestve, brvno, švedske ljestve, konop, uspinjače. Ruče, karike i preča strogo su zabranjene Junacima, jer one ne djeluju razvojno na mlado i previše mekano tijelo Junaka. U junački tjelovježbeni program spada takodjer učenje »djiu-djice«, boksa, hrvanja i slobodnog hrvanja.

Veoma veliki uspjeh u radu s Junacima postići će se ako se budu što više upotrebljavale vježbe sa loptama, a naročito sa medicinkom. Te su vježbe veoma vesele, a mogu se izvadjati u dvorani i izvan nje. Junaci će se učiti u simboličnim vježbama, koje će mnogo koristiti i kao posebne točke na priredbama.

10, Igre i pjesme:

Za ispit Ustaškog Junaka III. stupnja mora se znati pravila športskih igara odbojka i košarka, a mora se znati još najmanje deset gimnastičkih skupnih igara sa loptom i bez lopte.

O uspjesima izneseno je već u poglavlju o radu na umjeću. (Posebnu pažnju u radu sa Ustaškim Junacima mora se posvetiti na igre i pjesme. One će se obično učiti poslije završnog tjelovježbenog i drugih sastanaka. Što više pjesama, što više zabavnih igara dati članstvu, uspjeh i oduševljenje njihovo za rad je sve to više sigurnije. U prvom redu mora se naučiti Ustaška himna i što više koračnica kao na pr.: S Velebita krik se ori; Još Hrvatska nij' propala; Glasna jasna; Na vojsku; U boj, U boj; i ostale naše narodne pjesme).

Član 10.

U drugoj godini obradjuje se gradivo koje je potrebno da prodje za ispit Ustaški Junak II. stupnja:

1. Načelni uzgoj po Ustaškim načelima:

Ustaški Junaci II. stupnja moraju znati za ispit Ustaška načela, koja se temelje na nauci dra Ante Starčevića i Eugena Kvaternika.

2. Rad i djela Poglavnika te povijest Ustaškog pokreta:

Ustaški Junak II. stupnja mora znati podrobno pričati o Poglavnikovom životu sve do 1929. godine, te u vezi s time prve početke Ustaškog pokreta. Znati rad Poglavnika na društvovnom polju kao utemeljitelja HRS-a.

3. Hrvatska povijest:

Za drugi stupanj iz Hrvatske povijesti mora se znati pričati važne dogadjaje Hrvatske povijesti do godine 1848., ali sve u obliku pričanja a ne suhoparno gomilanje godina.

4. Zemljopis Hrvatske:

Za drugi stupanj iz zemljopisa mora se znati važne puteve i željezničke pruge, koje prolaze Hrvatskom. Inače mora znati za ispit pričati o ljepotama naše domovine, pa zato za ispit treba priložiti tri pisana sastavka u kojima će pisati o pojedinoj pokrajini ili mjestu i u njemu iznijeti sve ljepote dotičnoga kraja, ali pri tom spomenuti i ulogu dotičnoga kraja u povijesti Hrvatske (Geopolitika).

5. Moralni uzgoj:

Ovdje mora Ustaški Junak II. stupnja znati o značajnosti i postojanosti u životnoj borbi. Svaki čovjek mora da bude čovjek moralnih kvaliteta, a onda sve ostalo.

6. Upoznavanje organizacije Ustaške mladeži:

Za drugi stupanj Junak mora temeljito poznavati ustrojstvo organizacije Ustaške mladeži, a naročito oznake članova i položaja, te njihove dužnosti.

7. Rad na umijeću.

Ustaški Junak II. stupnja mora se već sada posvetiti nekoj specijalnoj grani umijeća. On više ne uči općenito, nego nastoji da što bolje upozna predmet u svojoj odredjenoj grani. Ipak svi Ustaški Junaci II. stupnja moraju znati dobro čitati muzičke note.

8. Praktične znanosti:

a) Taborovanje:

Za drugi stupanj mora se znati sastaviti šator iz šatorskih krila, nadalje postaviti taborsku kuhinju i znati bar tri taborska jela skuhati.
Znati postaviti taborske krevete sviju vrsta na svakom odgovarajućem mjestu. Ustaški Junak JI. stupnja mora znati od terenskih vježba barem jednu bornu vježbu ili igru. Isto tako mora dobro znati sistem stražarenja na taboru, kao korist i svrhu, stražarenja.

b) Nauka o terenu:

Ustaški Junak II. stupnja mora dobro poznavati geološki sastav tla na kojem se može podizati tabor, praviti terenske vježbe i t. d. Mora dobro poznavati topografske znakove i crtati kroki. Neka se po mogućnosti crtaju karte mjesta na kojem se nalazi tabor. Od signalizacije mora Ustaški Junak II. stupnja znati Morzeovu abecedu signilizirati danju zastavom, a noću svijetlom (vatrom ili svijetiljkom). Nandalje doglasne znakove zviždaljkom i rukom.

c) Zdravstvo:

Ustaški Junak za II. stupanj mora dobro znati pravila lične higijene i higijenu u taboru.

d) Ručni rad i vještarstva:

Za ispit II. stupnja Ustaški Junak treba načiniti iz ručnog rada vrećice za naprtnjaču i uopće sve potrebne stvari taborske i izletničke. (Naravno što može on sam načiniti). Mora znati isplesti mrežu koja će mu služiti za športske igre i ostalo. Izraditi nekoliko predmeta iz gline, bar jedan geografski reljef, a iz drva sve drvene potrebe za taborovanje i izletničtvo. Zatim neka donese na ispit nekoliko rezbarskih radova. Poslužiti se svakom vrstom alata. Osobito dobro mora znati vezati sve vrste čvorova.
Ustaški Junak u II. stupnju mora se već unapred odrediti u granu vještarstva kojoj se posvećuje za čitavo vrijeme dok se nalazi u Ustaškom Junaku. Na ispitu treban pokazati iz toga vještarstva pođpuno znanje, nakon čega dobiva oznaku vještarstva, koja će se nositi na lijevom rukavu (oznake vještarstva su kao električar, stolar, kuhar, slikar, fotograf, keramičar i t. d.).

e) Poznavanje prirode:

Ustaški Junak II. stupnja mora poznavati sve životinje i biljke svoga kraja. Njihova narodna i naučna imena. Naročito dobro poznavati ljekovito bilje, sakupljati ga i znati njegovu upotrebu i ljekovitost. Takodjer je uputno da sakuplja bilje te da ga preša i svrstava u herbarije. To isto može učiniti i sa kukcima i ostalim insektima, koje će spremati u tu svrhu udešene kutije (vitrine);

h) Igre i pjesme:

Ustaški Junak II. stupnja morat će na ispitu znati sve one igre i pjesme, koje se budu izdavale od Upravnog zapovjeđničtva. Svakako morat će pokazati odgovarajući napredak u igri i pjesmi prema onomu što mora znati za ispit trećega Stupnja,

Član 11.

U trećoj godini obradjuje se gradivo, koje je potrebno da prodje za ispit Ustaški Junak I. stupnja. U prvom stupnju mora se Ustaški Junak podpunoma upoznati i usavršiti u svim granama i načelima programa rada Ustaškog Junaka. Sve ono što je potrebno znati za treći i drugi stupanj, treba u prvom stupnju znati opširnije i podpunije. Pogotovo treba da znade rad i djela Poglavnika i Ustaškog pokreta kao i način i uzgoj po Ustaškim načelima mladeži Ustaškog Junaka. Za prvi stupanj izlazit će i naročite knjižice za upoznavanje svih tih načela i usavršavanja rada Ustaškog Junaka.
Ustaški Junaci prvoga reda koji će pokazati osobitu spremu i vještinu bit će imenovani rojnicima i njima odgovarajućim činovima nakon položenih ispita, članovima trećega i drugoga reda Ustaškog Junaka.Poglavni pobočnik Upravni zapovjednik:
Ivan Oršanić. v. r.

Zapovjednik Ustaškog Junaka u Upravnom zapovjedničtvu — Zagreb
Ante Jakaša, v. r.

Nema komentara:

Objavi komentar