Opis HNF-a

10. travnja 2010. godine na dan kada je 1941. god. obnovljena Hrvatska država u Zagrebu je osnovana udruga "Hrvatski nacionalni front ". Zadaća udruge je čuvati i braniti nacionalne interese. Hrvatski narod mi je svetinja i spreman sam dati život za njega i svoju domovinu. Smatram da ponekad radikalni potezi nisu neopravdani, te da unutar granica Republike Hrvatske najveća prava trebaju imati isključivo Hrvati i nitko drugi, a pogotovo ne određene nacionalne manjine koje su mom narodu kroz povijest nanijele neoprostivu štetu. Pitanje Hrvata u BiH bi rješio pripojenjem Hrvatskoj državi i dovođenjem države na njene povijesne granice.Ustaški pokret nije bio ni fašistički ni nacionalsocijalistički, nego izvorno hrvatski i osloboditeljski.Činjenica, da se je bl.Alojzije Stepinac drugačije držao prema Ustaškom pokretu nego prema fašizmu i nacionalsocijalizmu dokazuje da je i sveta katolička crva stala uz hrvatski narod i ustaški pokret.

Posjetioci


counter

Pravaš

Pravaš

HNF

Pretraži ovaj blog

petak, 17. lipnja 2011.

Ustroj Pokreta


Odredba o sastavu Ustaškog Pokreta te o djelovanju i djelokrugu Glavnog Ustaškog Stana...
Zagreb, 23. lipnja 1941.
U smislu točke 3. i 13. ustaškog Ustava propisujem slijedeću Odredbu o sastavu Ustaškog pokreta i o djelovanju te o djelokrugu Glavnog Ustaškog Stana:

I. OPĆI DIO
1.Cjelokupna djelatnost Ustaškog pokreta dijeli se na tri grane i to:
a) grana političko -organizatorna,
b) grana Ustaške Vojnice
c) grana ustaške nadzorne službe.

II. POLITIČKA ORGANIZACIJA
2. Grana političko - organizatorna imade svrhu organiziranja u organizacije Ustaškog pokreta, te duševni odgoj članstva i pučanstva uopće. Sva potrebna sredstva namaknuti će blagajna Glavnog Ustaškog Stana.
Posebno polje rada jest organiziranje i odgoj ustaškog Podmladka unutar Ustaškog pokreta, koji će biti svrstan u postrojbe.
Isto je tako posebno polje rađa organiziranje ženskih odjela, koji spadaju pod organizatorni ured Glavnog Ustaškog Stana.
Organizatorno - politička grana Ustaškog pokreta dijeli se na urede, kao; Organizatorni Ured, Osobni Ured, Ured Blagajne, Odgojni ured (Propaganda) i drugi.
Na čelu ureda nalazi se Upravni zapovjednik.
Ured Glavnog Ustaškog Stana dijeli se na Odjele, kojima na čelu stoje Odjelni upravitelji.
Sastav Pokreta u župama, kotarevima, općinama i selima propisan je točno točkom 3. Ustaškog Ustava.
Na dužnosti Upravnih zapovjednika postavljaju se po pravila poglavni pobočnici ili povjerenici u Glavnom Ustaškom Stanu, a imenuje ih Poglavnik Upravni zapovjednik kao predstojnik Ureda G. U. S. podčinjen je izravno Poglavniku, a Odjelni upravitelj Upravnom zapovjedniku.
Na polja duševnog odgoja Ustaške vojnice dužan je Odgojni ured Glavnog Ustaškog Stana suradjivati sa zapovjedništvima ustaških vojničkih postrojba.

III. USTAŠKA VOJNICA
3.U svrhu osiguranja tekovina ustaške borbe i hrvatskog narodnog ustanka, u svrha obrane Nezavisne Države Hrvatske, te u svrhu tjelovježbovne i vojničke izobrazbe ustaških postrojba,a sklopu Hrvatskog ustaškog pokreta,postrajaju se posebne vojno-ustaške
tvorbe pod imenom Ustaška vojnica.
Novačenje, izobrazba i upotreba tih ustaških tijela, te njihova vojnička postrojba i razmještaj, uredjuju se prema ustaškim propisima i uputama Poglavnika.

4.Jedinice Ustaške vojnice jesu:
roj, vod, sat (satnija) i bojna(četa,bataljon). U slučaju kad dvije ili više bojna moraju biti smještene na jednom mjestu (vojarna, logor ili slično), može se postrojiti i veća jedinica, to jest pukovna, sa značenjem privremenosti.

5.Unutar ustaško - vojnih postrojba posebna je jedinica Bojna Glavnog Ustaškog Stana, koja vrši posebnu službu pri Poglavniku. Zapovjednik ove bojne podčinjen je izravno Poglavniku.

6.Na čelu svih ustaških bojna nalazi se Glavni stožer ustaške vojnice, čiji je glavar u svojstvu vojno-stručnog izvjestitelja i zapovjednika ustaško-vojnih jedinica izravno podčinjen Poglavniku, kao vrhovnom zapovjedniku svih ustaških vojnih snaga.

7.Glavni stožer Ustaške vojnice sačinjavaju: Glavar stožera i njemu potreban broj stožernih časnika pobočnika, zapovjednik Bojne pri Poglavniku, zapovjednik djelatnih bojna, zapovjednik častničke ustaške škole, opskrbni častnik, zapovjednik pripremnih ustaških bojna, te zajednički zapovjednik pričuvnih bojna i Ustaškog podmladka.
Unutarnja organizaciju, postrojbu pojedinih ureda i djelokrug rada u Ustaškoj vojnici, propisuje po odredbi i uputama Poglavnika glavar stožera.

8.U svrhu izobrazbe ustaških častnika i dočastnika, osniva se posebna
ustaška častnička i dočastnička škola,čiji rad, unutarnja organizaciju i djelokrug propisuje u sporazumu s Glavarom stožera, zapovjednik te škole.

9. U Glavni stožer Ustaške vojnice mogu doći u prvom redu već prokušani ustaški častnici, koji su sa svoj im dosadanjira radom dokazali podpunu odanost hrvatskoj ustaškoj oslobodilačkoj borbi, te koji pružaju jamstvo, da ce se cjelokupni rad Ustaške vojnice razvijati u duhu ustaških načela i propisa.

10. Postrojbe Ustaške vojnice u organizatornom smislu dijele se na:
a)Bojna na službi pri Poglavniku, u koju se može vojačiti neoženjene Čarkare od 18—24 godine starosti i to:ustaše iz logora u inozemstvu, koji su za vrijeme oslobodilačke borbe bili uz Poglavnika, ustaše političke stradalce iz nedavne prošlosti, braću i djecu gore spomenutih, te najizabranije ustaše iz redovitih djelatnih bojna.
Služba u ovoj bojni obvezatna je na četiri godine.

b)Redovite djelatne bojne,u koje dolaze ustaše iz članstva pokreta u dobi od 18—25 godine i to:
1.koji su prije 10. travnja 1941. položili prisegu ili inače djelatno sudjelovali u oslobodilačkoj borbi;
2. bivši politički stradalci, koji još nisu u Bojni pri Poglavniku,
3.koji su se istakli za vrijeme ustanka i
4. izabrane ustaše iz pripremnih bojna.
Služba u ovim bojnama obvezatna je najmanje dvije godine.

c)Pripremne ustaške bojne, u koje se po potrebi mogu vojačiti ustaše iz pučanstva uopće,s pravom nošenja odore i oružja za vrijeme vježbe i službe. Tim bojnama pripadaju:

1. ustaše Sveučilišnog stožera, u koliko već nisu uvršteni u djelatne bojne,
2. članovi Ustaškog pokreta, koji su se bilo kojim načinom iskazali u oslobodilačkoj borbi, te po potrebi svi ostali duševno i tjelesno sposobni Hrvati, koji se nisu ogriješili o probitke hrvatskog naroda.

Pripremne bojne po pravilu se dijele u ove postrojbe:

1. od 18—30 godine,
2. od 30—45 godine, te posebno postrojbe Sveučilišnog stožera u koliko već nisu svrstani u djelatne bojne.

d) Pričuvne ustaške bojne u koje po pravilu ulaze svi muški članovi Ustaškog pokreta i ženski ustaški odjeli, a kojima je svrha u prvom redu odgojni rad u narodu.

e) Ustaški podmladak
za koji vrijedi obvezatna vojna izobrazba, a čije se postrojbe dijele na:

1. Od 7—11 godine
2. Od 11—15 godine
3. Od 15—18 godine.

Politički — organizatorno Ustaški podmladak pripada organizatornoj grani Ustaškog pokreta, a dužnost je zapovjedništva Vojnice skrbiti se za tjelovježbački odgoj podmladka.
f)Vojno-radna služba
Svi mladići od 19 godine do stupanja u vojništvo u koliko nisu stupili u ustaške djelatne bojne, dužni su svake godine raditi u obvezatnoj radnoj vojnoj službi Hrvatskog Domobranstva.

11. Nakon izlaska iz djelatne službe Ustaške vojnice, koja služba se uzima u obzir kao da je odslužena u Hrvatskom Domobranstvu, ustaše će prvenstveno imati pravo na državnu i javnu službu, prvsnstveno će njihove obitelji doći u obzir za dobivanje zemljišta i moći će uživati sve druge pogodnosti, a oni će moći i nadalje ostati kao častnici i dočastnici u službi Ustaške vojnice.

12.Sve do sada postojeće ovakove i slične organizacije, te politička društva koja stoje na istim načelima i rade za isti cilj kao i Ustaški pokret, uključuju se u Ustaški pokret. Njihovo članstvo uvrštava se u pojedina postojeća ustaška tijela.

IV. USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA;
13.Treća grana djelovanja Ustaškog pokreta je Ustaška nadzorna služba kojoj je svrha bditi nad cjelokupnim radom ustaških i državnih dužnostnika, paziti da cjelokupni rad ustaških organizacija i državnih ustanova bude u skladu s ustaškim načelima te pobijati sav onaj možebitni rad, koji bi išao na štetu hrvatske državne nezavisnosti, na štetu širokih hrvatskih narodnih slojeva i hrvatskog seljačkog naroda napose, te koji bi na bilo koji način pokušao ugroziti tekovine hrvatske ustaške oslobodilačke borbe.

14.Ustaška nadzorna služba dijeli se na tri ureda, koji su sravnjeni s uredima organizatorne grane Ustaškog pokreta. To su:
Ured ustaškog redarstva (Ur),
Ured ustaške obavještajne službe (Uos) i
Ured obranbene ustaške službe (Ous).

Na čelu cjelokupne ustaške nadzorne službe stoji nadzorni zapovjednik, a na čelu ureda stoji ravnatelj. Nadzornog zapovjednika i ravnatelje ureda imenuje Poglavnik.
Uredi ustaške nadzorne službe podijeljeni su na predstojništva, koja su u usporedbi sa odjelima organizatorne grane Ustaškog pokreta. Na čelu Predstojništva stoji ustaški nadzorni predstojnik.

15.Ustaški nadzorni dužnostnici zbog posebne naravi službe — ne mo-
raju uvijek biti poznati javnosti, pa s toga ni nisu u svakom slučaju obvezatni nositi ustašku odoru. To se napose odnosi na dužhostnike izvan samih ureda nadzornog zapovjedništva.

16.Nadzorno zapovjedništvo, gdje se to ukaže potreba, postrojiti će posebne jedinice ustaške redarstvene straže i drugih redarstvenih organa.

17.Nadzorni zapovjednik Ustaške nadzorne službe propisati će u smislu ove odredbe posebne naredbe o vršenju nadzorne ustaške službe.


V. ZAGLAVAK
18.Ustaški dužnostnici i zapovjednici moraju činiti sve potrebno, da se
čitav rad na organizacijama i postrojbama odvija u najvećem skladu s općim radom Ustaškog pokreta i obnove čitavog hrvatskog narodnog života.

19.Sve odredbe koje bi bile u protuslovlju s ovom Odredbom,stavljaju se izvan krijeposti.


Za Dom Spremni!
M.P.

Dano u Glavnom Ustaškom Stanu

Poglavnik:
Dr.Ante Pavelić,v.r.

Nema komentara:

Objavi komentar